Algemene voorwaarden onstage breda bv

Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder gedefinieerd.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de ONSTAGE Experience;

Beding: een beding van deze Algemene Voorwaarden;

Bezoeker: iedereen die de Experience of evenementen georganiseerd door ONSTAGE, bezoekt, met of zonder geldig toelatingsbewijs;

Experience: de “ONSTAGE Experience” gevestigd aan de Ginnekenstraat 88a te Breda, geëxploiteerd door of namens ONSTAGE Breda B.V.;

Jonge Bezoeker: een Bezoeker in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar;

Kindbezoeker: een Bezoeker tot en met 8 jaar;

Klant: een Bezoeker of iemand anders die de ONSTAGE-website gebruikt (inclusief de toegangskaartshop en webshop) en/of de Experience Store, of een andere persoon die een overeenkomst aangaat met ONSTAGE;

Minderjarige Bezoeker: een Kindbezoeker of Jonge Bezoeker;

Partijen: ONSTAGE en de Klant samen;

Derde(n): Iedere partij die een product of dienst verkoopt die verband houdt met de Experience niet zijnde de Organisator of anderszins onderdeel van ONSTAGE Breda B.V.;

Toegangsbewijs: een toegangskaart of enig ander soortgelijk toegangsbewijs (bijvoorbeeld een persoonlijke uitnodiging) op grond waarvan een Bezoeker toegang tot de Experience krijgt;

Toegangskaart: een kaartje dat beschikbaar is voor aankoop op grond waarvan een Bezoeker toegang krijgt tot de Experience;

ONSTAGE: ONSTAGE Breda B.V.;

Organisator: ONSTAGE Breda B.V.;

1.2. Koppen en ondertitels zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar ‘hij’ of ‘zijn’ kan ook ‘zij’ of ‘haar’
betekenen als de context dit vereist.

Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Experience en op alle overeenkomsten tussen ONSTAGE en een Klant.
2.2 Bij enige aankoop van een product en/of dienst (van Derden) en/of toegangskaart via de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet
jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot
Organisator. Op rechtsverhoudingen tussen Organisator en een professionele
contractpartij zijn andere algemene voorwaarden dan de onderhavige van toepassing.

2.4 De Organisator is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf de
datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Als een wijziging of
aanvulling de rechten of verplichtingen van de Bezoeker op significante

Toegang tot de Experience
3.1. Uitsluitend op vertoon van een geldig Toelatingsbewijs heeft de Bezoeker toestemming om de Experience binnen te treden.

3.2. Jonge Bezoekers zijn op alle openingstijden welkom in de Experience en moeten te allen tijde worden begeleid door minimaal één volwassen begeleider per groep. Niet-begeleide Jonge Bezoekers kan de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.3. ONSTAGE adviseert een minimumleeftijd van 8 jaar. Kindbezoekers zijn uitsluitend welkom in de Experience tijdens speciale, vooraf door ONSTAGE gecommuniceerde, openingsuren en moeten te allen tijde worden vergezeld door ten minste één volwassen begeleider per Kindbezoeker. Niet-begeleide Kindbezoekers (om twijfel te voorkomen, dit omvat ook groepen Kindbezoekers die worden vergezeld door minder volwassen toezichthouders dan één per individuele Kindbezoeker) kan (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.4. De openingstijden van de Experience worden door ONSTAGE gecommuniceerd via haar website www.onstageexperience.nl en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens ONSTAGE. Elke (onjuiste) publicatie van openingstijden van de Experience is niet voor risico en rekening van ONSTAGE en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen. De bovengenoemde openingstijden kunnen, naar eigen goeddunken van ONSTAGE, op elk moment en zonder voorafgaande mededeling in dat verband worden gewijzigd, zonder dat de bezoeker recht heeft op terugbetaling van de prijs voor de Toegangskaart. Indien de Bezoeker door de wijziging in openingstijden de Experience niet kan bezoeken op de dag waarvoor de Toegangskaart geldig is, kan de Toegangskaart worden ingewisseld voor een Toegangskaart die geldig is op een andere dag.

3.5 Het Toegangsbewijs is en blijft eigendom van de Organisator. de toegangskaart geeft de houder recht op het bezoeken van de ONSTAGE Experience.

Toegangskaarten
4.1. De prijzen voor toegangskaarten worden door ONSTAGE gecommuniceerd via haar website www.onstageexperience.nl en/of via andere reclamemiddelen en/of directe communicatie door of namens ONSTAGE. De bovengenoemde prijzen kunnen, naar eigen goeddunken van ONSTAGE, te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling dienaangaande worden gewijzigd. Elke (onjuiste) publicatie van prijzen voor Toegangskaarten door derden is niet voor risico en rekening van ONSTAGE en kan door de Bezoeker niet worden ingeroepen.

4.2. Toegangskaarten zijn alleen te koop op de website www.onstageexperience.nl of bij een officiële wederverkoper van ONSTAGE.

4.3. ONSTAGE draagt, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, geen enkele verplichting tot terugbetaling of omruiling van een ongebruikte Toegangskaart, noch heeft de Bezoeker recht op terugbetaling of enige andere vergoeding voor een verloren of gestolen Toegangskaart.

4.4 Vanaf het moment dat de Toegangskaart aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van
de Toegangskaart. de toegangskaart wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

4.5 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van de toegangskaart. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. de toegangskaart kan bestaan uit een barcode die via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen de toegangskaart op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangskaart via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangskaart, noch de ontvangst van de toegangskaart garanderen. Het scannen van de toegangskaart op een mobiele device van Bezoeker geschiedt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden indien een toegangskaart niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het bedrag van de toegangskaart en/of schadevergoeding in dit geval.

4.6 Verbod op doorverkoop Toegangskaarten. Het is de Bezoeker verboden de toegangskaart voor de Experience op enigerlei wijze (door) te verkopen in het kader van commerciële doeleinden. De Organisator behoudt zich het recht voor een geautoriseerd verkoop platform aan te wijzen (bv. een additioneel officieel verkoopkanaal) voor toegangskaart voor de Experience, wat een online 'secondary toegangskaart' marktplaats kan zijn. Het (door)verkopen van toegangskaarten via een verkoopkanaal anders dan welke door de Organisator is aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de toegang
tot het Experience geweigerd worden indien hij een toegangskaart bezit dat hij gekocht heeft via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden, noch kan enige schade geclaimd worden als gevolg van de (ver)koop van een toegangskaart (inclusief de geldigheid van een toegangskaart) voor het Experience via enig verkoopkanaal.

Experience-regels
5.1. In de Experience is de Bezoeker verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden en, om twijfel te voorkomen, met deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is verplicht om alle aanwijzingen en instructies op te volgen die worden gegeven door de personen die identificeerbaar zijn als ONSTAGE-personeel. Indien de Bezoeker, naar goeddunken van het ONSTAGE-personeel, op enigerlei wijze handelt in strijd met het voorgaande in dit Beding 5.1, kan hem de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd zonder enig recht op vergoeding voor enige schade of enige terugbetaling van de Toegangskaart of ander Toegangsbewijs.

5.2 Het Toegangsbewijs is slechts geldig binnen het gekozen tijdslot.

5.2. Uitsluitend (hand)tassen of bagage dat klein genoeg is om in de aanwezige lockerfaciliteiten te passen, mogen worden meegenomen in het Experience-gebouw. In de tentoonstellingsruimte van de Experience mogen géén telefoons en camera’s worden meegenomen. Tassen zijn niet toegestaan in de tentoonstellingsruimte van de Experience, tenzij de Bezoeker omwille van medische redenen en/of babyverzorging benodigdheden behoeft. De beslissing over welke eigendommen al dan niet mogen worden meegenomen in het Experience-gebouw en/of de tentoonstellingsruimte van de Experience, is uitsluitend naar het oordeel van het ONSTAGE-personeel. De bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat ONSTAGE op geen enkele manier verantwoordelijk is voor schade aan of verlies van eigendommen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

5.3. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat het ONSTAGE-personeel om veiligheidsredenen de Bezoeker kan verzoeken om zijn (hand)tas of bagage te laten controleren en dat de Bezoeker verplicht is aan een dergelijk verzoek te voldoen. De Bezoeker stemt ermee in dat het ONSTAGE-personeel de toegang tot de exploitatie kan ontzeggen, wanneer de Bezoeker niet aan een dergelijk verzoek voldoet.

5.4. Bezoekers mogen slechts in de ontvangsthal foto’s en/of video’s te maken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat uitsluitend mobiele telefoons of DSLR/compactcamera’s worden gebruikt. Extra accessoires zoals selfiesticks, statieven, lampen, flitsers en andere professionele (video)apparatuur zijn niet toegestaan in de Experience en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ONSTAGE.

5.5. Commerciële fotoshoots, het maken van enig commercieel dan wel merkmateriaal, persinterviews, mediashoots en het gebruik van professionele videoapparatuur zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van en begeleiding door (een vertegenwoordiger van) ONSTAGE. Elk commercieel dan wel merkmateriaal dat is
vastgelegd of vrijgegeven zonder schriftelijke toestemming blijft eigendom van ONSTAGE en moet als zodanig worden behandeld. Het publiceren van het voornoemde niet-geautoriseerde materiaal door commerciële entiteiten zal met juridische stappen tegemoet worden getreden.

5.6. De Experience is rookvrij: roken is nergens in het Experience-gebouw toegestaan.

5.7. Het meebrengen en nuttigen van eten en-of drinken van buiten de Experience door de Bezoeker is niet toegestaan. Eten en/of drinken tegen consumptie zijn alleen toegestaan in de ontvangstruimte van de Experience.

5.8. In het Experience-gebouw zijn geen dieren toegestaan, met uitzondering van officiële hulphonden.

5.9 Er zijn camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op de locatie waar de Experience plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid.

5.10 In de ONSTAGE Experience wordt gebruik gemaakt van speciale RFID armbandjes. Deze armbanden blijven te allen tijden eigendom van ONSTAGE Breda B.V. en dienen na het Bezoek ingeleverd te worden bij de balie van de ontvangstruimte.

ONSTAGE Store
6.1. ONSTAGE verkoopt merchandise en andere producten in de ONSTAGE Store in de Experience en online via haar website www.onstageexperience.nl .

6.2. Elk artikel als bedoeld in Beding 6.1 dat door een Klant is gekocht in de ONSTAGE Store in de Experience, kan binnen 14 dagen na aankoop worden geruild in de ONSTAGE Store na overlegging van een ontvangstbewijs of ander betalingsbewijs, indien en voor zover het gekochte artikel defect of gebrekkig is.

6.3. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn van toepassing op alle (online) overeenkomsten op afstand tussen ONSTAGE en de Klant. Dit betreft met name het herroepingsrecht, de betalingswijze, verzendkosten, geschillenregeling en overige voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de Bezoeker
7.1. De Bezoeker is jegens ONSTAGE aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Ieder lid van een groep Bezoekers is hoofdelijk aansprakelijk jegens ONSTAGE voor schade veroorzaakt door (een lid van) de groep.

7.2. Volwassen begeleiders van Minderjarige Bezoekers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de Minderjarige Bezoekers die zij begeleiden en kunnen door ONSTAGE aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door die Minderjarige Bezoekers.

7.3 De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat de Experience luide muziek, flitsende
lichten en lasershows bevat. De Bezoeker is ermee bekend dat de Experience ongemak & epileptische aanvallen kan veroorzaken voor mensen met lichtgevoelige epilepsie. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van de Experience.

7.4 De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het
Evenement te melden aan Organisator via het e-mailadres info@onstageexperience.nl op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid van ONSTAGE
8.1. Toegang tot de Experience is op eigen risico en voor eigen rekening van de bezoeker. ONSTAGE is niet aansprakelijk voor enige door de Bezoeker geleden schade, behalve in het geval van een toerekenbare tekortkoming van ONSTAGE in de nakoming van haar overeenkomst met de Klant, in welk geval ONSTAGE alleen aansprakelijk is voor enige directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een dergelijke toerekenbare tekortkoming.

8.2 De Organisator houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke code van een locker of kluisje. Zodoende dient de Bezoeker de code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Bezoeker aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen.

8.3. Directe schade als genoemd in Beding 8.1 omvat:

a. Redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en omvang van de schade; en

b. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, indien en voor zover de Klant kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot beperking van de schade hebben geleid.

8.4. ONSTAGE is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade opgelopen door de Klant, inclusief immateriële schade.

8.5. Elke aansprakelijkheid van ONSTAGE is bovendien beperkt tot een van de volgende zaken: (i) elk bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij aan ONSTAGE wordt uitbetaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker; of (ii) enig bedrag dat door een derde aan ONSTAGE is betaald met betrekking tot de schade van de Bezoeker.

8.6. De beperking van aansprakelijkheid van dit Beding 8 kan niet worden ingeroepen door ONSTAGE indien en voor zover de relevante schade het gevolg is van de opzet of grove nalatigheid van ONSTAGE, met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door een directeur van ONSTAGE. Het hiervoor in dit Beding 8.5 genoemde is uitdrukkelijk niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van (een) medewerker(s) van ONSTAGE.

Privacy en intellectueel eigendom
9.1. De privacy van haar klanten is van groot belang voor ONSTAGE. Raadpleeg het
privacybeleid van ONSTAGE op de website www.onstageexperience.nl.

9.2. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat ONSTAGE binnen de Experience foto’s en videobeelden mag maken (waarop de Bezoeker mogelijk zichtbaar is) voor publiciteit en/of commerciële doeleinden, welke foto’s en videobeelden (intellectueel) eigendom zijn van ONSTAGE.

9.3. De Bezoeker mag in de Experience alleen foto’s maken of video’s opnemen voor persoonlijk gebruik. De Bezoeker erkent en gaat ermee akkoord dat alle foto- of videobeelden uit de Experience die door de Bezoeker openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld op sociale media) intellectueel eigendom van ONSTAGE zijn en door ONSTAGE kunnen worden gebruikt voor publiciteit en/of commerciële doeleinden.

9.4 Al hetgeen is gepubliceerd op de Website, social media en openbaar gemaakt op het
Evenement of wat daartoe behoort, inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, sofware, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige licentiegever daarvan
op grond van de wet of een overeenkomst.

9.5 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van
intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:
a) het is de Bezoeker slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een muziek-, foto- en videobestanden, verkregen door ONSTAGE. Deze bestanden blijven eigendom van ONSTAGE, als ook de intellectuele eigendom. De Bezoeker erkent en stemt in met het afstaan van enig portretrecht voor de verkregen bestanden. 
b) Het is de Bezoeker verboden een download of enig ander materiaal van de Website
anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te
spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door)
te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de
rechthebbenden.
c) toegestaan is het normale gebruik door de Bezoeker van enig product bestand dat
deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de
Website. Het is toegestaan om van (muziek, foto en video)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een kopie op een andere
computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel
gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking
te stellen;

9.6 ONSTAGE is gerechtigd in de Experience beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis. De Bezoeker zal tevens geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis bij fotografie in de ONSTAGE Experience.

Klachten
10. Eventuele klachten van de Klant kunnen via e-mail (info@onstageexperience.com) bij ONSTAGE worden ingediend.

Annulering of verschuiving in geval van overmacht
11.1. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede
begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit
tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden, pandemie etc., heeft de Organisator het recht het Bezoek aan de Experience danwel Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Bezoek te annuleren.
11.2. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld.
11.3. De koper of bezoeker heeft geen recht op restitutie van zijn/haar aankoopbedrag, in
het geval de koper zelf of een van de bezoekers voor wie de koper een kaart (en/of
ander product) koopt, niet gevaccineerd is, hersteld is van covid-19 binnen 6 maanden
voor aanvang van het Bezoek, dan wel een negatieve test voor toegang kan overleggen, indien dat of een alsdan andersluidende voorwaarde vanwege overheidsmaatregelen verplicht is om toegang tot de experience of evenement te krijgen.

Toepasselijk recht en jurisdictie
11.1. Alle overeenkomsten tussen ONSTAGE en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en zijn onderworpen aan Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen ONSTAGE en de Klant en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste aanleg of in kort geding uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Slotbepaling
Indien en voor zover een of meer Bedingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, dan blijven de andere Bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.